در پیوست های زیر خلاصه ای مفصل از کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری را در سه بخش مشاهده بفرمایید :


آزادی از نگاه استاد مطهری


بخش اول


بخش دوم


بخش سوم