در این مطلب قصد داریم به معرفی کتاب

(( بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر ))

اثر دانشمند شهید استاد مطهری بپردازیم

بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر

  این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول ضمن مروری گذرا بر جنبشهای اصلاح طلبانه صد ساله اخیر، واژه اصلاح در فرهنگ اسلامی و مفهوم درست اصلاح طلبی در این فرهنگ انسان ساز مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم کتاب، نهضت اسلامی ایران به طور مشخص هدف تحقیق و تتبع قرار گرفته، ماهیت، هدف، رهبری و بالاخره آفات این نهضت به تفضیل بررسی گردیده است. از جمله آفات نهضت به این عوامل اشاره شده است: نفود اندیشه های بیگانه، تجددگرایی افراطی، ناتمام گذاشتن نهضت ، رخنه فرصت طلبان، ابهام طرحهای آینده، کم شدن خلوص.
این کتاب مقارن با آغاز دوره آخر نهضت اسلامی در سال ۱۳۵۶ نگارش یافته که برای استاد خطرات زیادی در برداشت.


کتاب حاضردرشمارآخرین آثارقطعی استادشهید مطهری است وچاپ اول آن درسال۱۳۵۷ مقارن بافاجعه جمعه سیاه۱۷شهریورمنتشرشده است که خطرات جدی ازسوی رژیم معدوم پهلوی برای آن متفکرشهیدداشت – مطالب این کتاب قراربودکه دریک اجتماع بزرگ مردمی درشب نیمه شعبان سال ۱۳۹۸ هـ ق درزمانی که اولین شعله های انقلاب اسلامی افروخته شدبصورت یک خطابه ایرادشودولی بعلت ممانعت پلیس آن اجتماع برگزارنشد وبعداً استادآن رابه صورت کتاب منتشرکردند.