در ادامه می توانید تعدادی از سخنرانی های متفکر گرانقدر استاد شهید مطهری را دریافت بفرمایید :

شهید مرتضی مطهری 3

دانلود با لینک مستقیم:

بحران های معنوی و اخلاقی در عصر حاضر (حجم: ۶٫۸MB)

انجطاط مسلمین (حجم: ۶٫۴MB)

معجزه قرآن (حجم: ۶٫۵MB)

وجدان اخلاقی (حجم: ۶٫۸MB)

خدا در آینه ی فکر بشر (حجم: ۸٫۷MB)

عدل کلی (حجم: ۶٫۸MB)

تحریفات در واقعه ی کربلا – بخش اول  (حجم: ۱۴٫۴MB)

تحریفات در واقعه ی کربلا – بخش دوم (حجم: ۱۳٫۷MB)

آزادی معنوی – بخش اول (حجم: ۷٫۸MB)

آزادی معنوی – بخش دوم (حجم: ۸MB)

عدل الهی – بخش اول (حجم: ۶٫۸MB)

عدل الهی – بخش دوم (حجم: ۱۳٫۵MB)

خدا – جلسه اول (حجم: ۵٫۶MB)

خدا – جلسه دوم (حجم: ۹٫۹MB)

اخلاق – بخش اول (حجم: ۶٫۷MB)

اخلاق بخش دوم (حجم: ۱۳٫۶MB)

حجاب – بخش اول (حجم: ۸٫۳MB)

حجاب – بخش دوم (حجم: ۱۱٫۴MB)

تعدد زوجات – جلسه اول (حجم: ۸٫۱MB)

تعدد زوجات – جلسه دوم (حجم: ۳٫۶MB)

انسان مادی – جلسه اول (حجم: ۶٫۷MB)

انسان مادی – جلسه دوم (حجم: ۷MB)

انسان مادی – جلسه سوم (حجم: ۶MB)

حیات – جلسه اول (حجم: ۶٫۹MB)

حیات – جلسه دوم (حجم: ۳٫۴MB)

حیات – جلسه سوم (حجم: ۹٫۲MB)

خلقت – جلسه اول (حجم: ۵MB)

خلقت – جلسه دوم (حجم: ۶٫۱MB)

خلقت – جلسه سوم (حجم: ۶٫۹MB)

خلقت – جلسه چهارم (حجم: ۷٫۳MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) – جلسه اول (حجم: ۱۰٫۴MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) – جلسه دوم (حجم: ۷٫۱MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) – جلسه سوم (حجم: ۷٫۱MB)

جاذبه و دافعه ی علی (ع) – جلسه چهارم (حجم: ۵٫۴MB)

احیا تفکر اسلامی – جلسه اول (حجم: ۶٫۵MB)

احیا تفکر اسلامی – جلسه دوم (حجم: ۶٫۸MB)

احیا تفکر اسلامی – جلسه سوم (حجم: ۶٫۷MB)

احیا تفکر اسلامی – جلسه چهارم (حجم: ۶٫۸MB)

احیا تفکر اسلامی – جلسه پنجم (حجم: ۶٫۸MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام – جلسه اول (حجم: ۶٫۳MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام – جلسه دوم (حجم: ۶٫۳MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام – جلسه سوم (حجم: ۶٫۴MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام – جلسه چهارم (حجم: ۶٫۴MB)

خدمات متقابل ایران و اسلام – جلسه پنجم (حجم: ۶٫۵MB)

سیره نبوی – جلسه اول (حجم: ۶٫۲MB)

سیره نبوی – جلسه دوم (حجم: ۶٫۷MB)

سیره نبوی – جلسه سوم (حجم: ۷٫۷MB)

سیره نبوی – جلسه چهارم(حجم: ۷٫۵MB)

سیره نبوی – جلسه پنجم (حجم: ۴٫۹MB)

سیره نبوی – جلسه ششم(حجم: ۷MB)

سیره نبوی – جلسه هفتم(حجم: ۹٫۶MB)

زن – جلسه اول (حجم: ۶٫۱MB)

زن – جلسه دوم (حجم: ۵٫۳MB)

زن – جلسه سوم (حجم: ۶٫۵MB)

زن – جلسه چهارم (حجم: ۵٫۵MB)

زن – جلسه پنجم (حجم: ۶٫۱MB)

زن – جلسه ششم (حجم: ۶٫۳MB)

زن – جلسه هفتم (حجم: ۵٫۵MB)

فطرت – جلسه اول (حجم: ۸٫۵MB)

فطرت – جلسه دوم (حجم: ۵٫۷MB)

فطرت – جلسه سوم (حجم: ۶٫۵MB)

فطرت – جلسه چهارم (حجم: ۱۰MB)

فطرت – جلسه پنجم (حجم: ۱۱٫۹MB)

فطرت – جلسه ششم (حجم: ۹٫۸MB)

فطرت – جلسه هفتم (حجم: ۸٫۵MB)

فطرت – جلسه هشتم (حجم: ۴MB)

فطرت – جلسه نهم (حجم: ۷٫۲MB)

جامعه و تاریخ در قرآن – جلسه اول (حجم: ۶٫۸MB)

جامعه و تاریخ در قرآن – جلسه دوم (حجم: ۶٫۴MB)

جامعه و تاریخ در قرآن – جلسه سوم (حجم: ۶٫۹MB)

جامعه و تاریخ در قران – جلسه چهارم (حجم: ۷٫۱MB)

جامعه و تاریخ در قران – جلسه پنجم (حجم: ۷٫۱MB)

جامعه و تاریخ در قران – جلسه ششم (حجم: ۷٫۱MB)

جامعه و تاریخ در قران – جلسه هفتم (حجم: ۱۰٫۵MB)

جامعه و تاریخ در قران – جلسه هشتم (حجم: ۱۰٫۱MB)

جامعه و تاریخ در قران – جلسه نهم (حجم: ۹٫۵MB)

انسان کامل – جلسه اول (حجم: ۷MB)

انسان کامل – جلسه دوم (حجم: ۷MB)

انسان کامل – جلسه سوم (حجم: ۷٫۳MB)

انسان کامل – جلسه چهارم (حجم: ۸٫۳MB)

انسان کامل – جلسه پنجم (حجم: ۵MB)

انسان کامل – جلسه ششم (حجم: ۶٫۶MB)

انسان کامل – جلسه هفتم (حجم: ۶٫۹MB)

 انسان کامل – جلسه هشتم (حجم: ۶٫۵MB)

انسان کامل – جلسه نهم (حجم: ۹٫۲MB)

انسان کامل – جلسه دهم (حجم: ۹٫۷MB)

انسان کامل – جلسه یازدهم (حجم: ۸٫۷MB)

معاد – جلسه اول (حجم: ۳٫۸MB)

معاد – جلسه دوم (حجم: ۶٫۹MB)

معاد – جلسه سوم (حجم: ۷MB)

معاد – جلسه چهارم (حجم: ۶٫۷MB)

معاد – جلسه پنجم (حجم: ۷MB)

معاد – جلسه ششم (حجم: ۷MB)

معاد – جلسه هفتم (حجم: ۷٫۱MB)

معاد – جلسه هشتم (حجم: ۷٫۱MB)

معاد – جلسه نهم (حجم: ۶٫۷MB)

معاد – جلسه دهم (حجم: ۶٫۹MB)

معاد – جلسه یازدهم (حجم: ۶٫۹MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه اول (حجم: ۶٫۹MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه دوم (حجم: ۵٫۲MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه سوم (حجم: ۶٫۴MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه چهارم (حجم: ۶٫۵MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه پنجم (حجم: ۸٫۲MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه ششم (حجم: ۵٫۲MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه هفتم (حجم: ۵٫۲MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه هشتم (حجم: ۸MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه نهم (حجم: ۴٫۸MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه دهم (حجم: ۷٫۱MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه یازدهم (حجم: ۶٫۷MB)

اسلام و مقتضیلت زمان – جلسه دوازدهم (حجم: ۶٫۲MB)

معارف قرآن – جلسه اول (حجم: ۷٫۷MB)

معارف قرآن – جلسه دوم (حجم: ۷٫۵MB)

معارف قرآن – جلسه سوم (حجم: ۸MB)

معارف قرآن – جلسه چهارم (حجم: ۷٫۸MB)

معارف قرآن – جلسه پنجم (حجم: ۷٫۸MB)

معارف قرآن – جلسه ششم (حجم: ۷٫۹MB)

معارف قرآن – جلسه هفتم (حجم: ۷٫۱MB)

معارف قرآن – جلسه هشتم (حجم: ۷٫۸MB)

معارف قرآن – جلسه نهم (حجم: ۷٫۷MB)

معارف قرآن – جلسه دهم (حجم: ۷٫۸MB)

معارف قرآن – جلسه یازدهم (حجم: ۷٫۹MB)

معارف قرآن – جلسه دوازدهم (حجم: ۷٫۹MB)

معارف قرآن – جلسه سیزدهم (حجم: ۷٫۶MB)

معارف قرآن – جلسه چهاردهم  (حجم: ۷٫۷MB)

معارف قرآن – جلسه پانزدهم (حجم: ۷٫۸MB)

معارف قرآن – جلسه شانزدهم (حجم: ۷٫۶MB)

معارف قرآن – جلسه هفدهم (حجم: ۷٫۷MB)

معارف قرآن – جلسه هجدهم (حجم: ۷٫۸MB)

معارف قرآن – جلسه نوزدهم (حجم: ۷٫۸MB)

تفسیر قرآن

مجموع سخنان جلسات تفسیر قران آیت الله مطهری بعد ها در یک مجموعه ی ۹ جلدی به چاپ رسید و بارها تجدید چاپ شد. لازم به ذکر است به دلیل ضعیف بودن امکانات ضبط صدا زمان ایراد این سخنرانی ها (حوالی سال ۱۳۵۰ ) کیفیت بعضی از جلسات سخنرانی یک مقدار پایین است با این حال اکثر جلسات سخنرانی از کیفیتی مناسب و مطلوب برخوردارند.

دانلود با لینک مستقیم:

تفسیر سوره الاعلی – جلسه اول

تفسیر سوره الاعلی – جلسه اول

تفسیر سوره علق – جلسه اول

تفسیر سوره علق – جلسه دوم

تفسیر سوره علق – جلسه سوم

تفسیر سوره الرحمن

تفسیر سوره عصر

تفسیر سوره بقره – جلسه اول

تفسیر سوره بقره – جلسه دوم

تفسیر سوره بقره – جلسه سوم

تفسیر سوره بقره – جلسه چهارم

تفسیر سوره بقره – جلسه پنجم

تفسیر سوره بقره – جلسه ششم

تفسیر سوره بقره – جلسه هفتم

تفسیر سوره بقره – جلسه هشتم

تفسیر سوره بقره – جلسه نهم

تفسیر سوره بقره – جلسه دهم

تفسیر سوره بقره – جلسه یازدهم

تفسیر سوره بقره – جلسه دوازدهم

تفسیر سوره بقره – جلسه سیزدهم

تفسیر سوره دهر – جلسه اول

تفسیر سوره دهر – جلسه دوم

تفسیر سوره دهر – جلسه سوم

تفسیر سوره دهر – جلسه چهارم

تفسیر سوره دهر – جلسه پنجم

تفسیر سوره دخان

تفسیر سوره حمد – جلسه اول

تفسیر سوره حمد – جلسه دوم

تفسیر سوره حمد – جلسه سوم

تفسیر سوره های انشقاق و بروج

تفسیر سوره فجر – جلسه اول

تفسیر سوره فجر – جلسه دوم

تفسیر سوره فتح

تفسیر سوره قدر

تفسیر سوره قلم – جلسه اول

تفسیر سوره قلم – جلسه دوم

تفسیر سوره قلم – جلسه سوم

تفسیر سوره قلم – جلسه چهارم

تفسیر سوره قلم – جلسه پنجم

تفسیر سوره انفطار – جلسه اول

تفسیر سوره انفطار – جلسه دوم

تفسیر سوره انفطار – جلسه سوم

تفسیر سوره قمر – جلسه اول

تفسیر سوره قمر – جلسه دوم

تفسیر سوره های غاشیه و تکاثر

تفسیر سوره غاشیه

تفسیر سوره قیامت – جلسه اول

تفسیر سوره قیامت – جلسه دوم

تفسیر سوره قیامت – جلسه سوم

تفسیر سوره حاقه – جلسه اول

تفسیر سوره حاقه – جلسه دوم

تفسیر سوره حدید

تفسیر سوره حشر – جلسه اول

تفسیر سوره حشر – جلسه دوم

تفسیر سوره های همزه و فیل

تفسیر سوره جاثیه

تفسیر سوره جن – جلسه اول

تفسیر سوره جن – جلسه دوم

تفسیر سوره جن – جلسه سوم

تفسیر سوره جمعه – جلسه اول

تفسیر سوره جمعه – جلسه دوم

تفسیر سوره جمعه – جلسه سوم

تفسیر سوره لیل

تفسیر سوره مسد

تفسیر سوره های معراج و نوح

تفسیر سوره معراج – جلسه اول

تفسیر سوره معراج – جلسه دوم

تفسیر سوره معراج – جلسه سوم

تفسیر سوره معراج – جلسه چهارم

تفسیر سوره ملک – جلسه اول

تفسیر سوره ملک – جلسه دوم

تفسیر سوره ملک – جلسه سوم

تفسیر سوره ملک – جلسه چهارم

تفسیر سوره ملک – جلسه پنجم

تفسیر سوره مدثر – جلسه اول

تفسیر سوره مدثر – جلسه دوم

تفسیر سوره مدثر – جلسه سوم

تفسیر سوره مدثر – جلسه چهارم

تفسیر سوره مرسلات – جلسه اول

تفسیر سوره مرسلات – جلسه دوم

تفسیر سوره مرسلات – جلسه سوم

تفسیر سوره مطففین – جلسه اول

تفسیر سوره مطففین – جلسه دوم

تفسیر سوره مطففین و انشقاق

تفسیر سوره منافقون – جلسه اول

تفسیر سوره مزمل – جلسه اول

تفسیر سوره مزمل – جلسه دوم

تفسیر سوره مزمل – جلسه سوم

تفسیر سوره مزمل – جلسه چهارم

تفسیر سوره ممتحنه – جلسه اول

تفسیر سوره ممتحنه – جلسه دوم

تفسیر سوره شمس – جلسه اول

تفسیر سوره شمس – جلسه دوم

تفسیر سوره تغابن – جلسه اول

تفسیر سوره تغابن – جلسه دوم

تفسیر سوره تغابن – جلسه سوم

تفسیر سوره طلاق – جلسه اول

تفسیر سوره طلاق – جلسه دوم

تفسیر سوره طلاق – جلسه سوم

تفسیر سوره طارق

تفسیر سوره تین

تفسیر سوره واقعه – جلسه اول

تفسیر سوره واقعه – جلسه دوم

 تفسیر سوره واقعه – جلسه سوم

تفسیر سوره زلزله و عادیات

تفسیر سوره ضحی

تفسیر سوره انشراح

تفسیر سوره تحریم – جلسه اول

تفسیر سوره تحریم – جلسه دوم

تفسیر سوره تکویر

تفسیر سوره زخرف – جلسه اول

تفسیر سوره زخرف – جلسه دوم

تفسیر سوره زخرف – جلسه سوم

تفسیر سوره زخرف – جلسه چهارم


منبع : http://audiolib.ir