فلسفه اخلاق از استاد شهید مرتضی مطهریاین کتاب مشتمل بر سیزده جلسه سخنرانی پیرامون «فلسفه اخلاق» و دارای دو بخش است. بخش اول که قسمت اعظم کتاب را تشکیل می دهد متشکل از ده سخنرانی استاد در سال ۱۳۵۱شمسی و در ماه مبارک محرم در مسجد ارک تهران می باشد. در این بخش علاوه بر فلسفه اخلاق، درباره اخلاق اسلامی نیز بحث شده است.
بخش دوم متشکل از سه سخنرانی تحت عناوین «اخلاق کمونیستی»، « مسئله خودی در اخلاق» و «معیار فعل اخلاقی» است که در زمانها و مکانهای مختلف ایراد شده اند. در فصل «اخلاق کمونیستی» مفهوم تکامل از نظر مارکسیسم و نیز آزادی و مساوات از دیدگاه این مکتب طرح و نقد گردیده است. در فصل «مسئله خودی در اخلاق» انواع «خود» و «خودپرستی» (خود شخصی، خود خانوادگی و خود ملی) و نیز نحوه مبارزه با آنها بیان شده و فضایل اخلاقی از منظر مکتب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل «معیار فعل اخلاقی» ضمن تعریف فعل طبیعی و فعل اخلاقی و تمیز نهادن بین آن دو، معیار فعل اخلاقی از نظر متفکران و فیلسوفان غربی طرح و بررسی گردیده است.