قیام و انقلاب حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه تاریخاین کتاب شامل یک مقاله پیرامون قیام و انقلاب مهدی (علیه السلام) از دیدگاه فلسفه ی تاریخ و همچنین یک سخنرانی تفصیل یافته پیرامون شهید است که استاد به تفصیل در مورد ویژگی های شهید و شهادت به توضیح پرداخته است و روح این کتاب این است که تکامل تدریجی، است و باید به آن رسید.

با مطالعه ی این کتاب، مطالب جذاب و شیرین زیر را ملاحظه می کنید:

انتظار فرج.
مهدویت یا اندیشه ی پیروز نهایی.
جامعه ی ایده آل اسلامی و مشخصات آن.
چرا مسیحیت برای شهادت، جشن می گیرد و اسلام می گرید؟
خنده و گریه، مظهر اوج هیجان احساس انسان.
منطق شهدا از منطق ها جداست.
حیات و شخصیت جامعه از نظر قرآن
نقش مناسبات اقتصادی در تکامل تاریخ
در بخش دوم استاد مطهری به عنوان شهید پردازند و موارد و موارد ذیل را مورد بررسی قرار دادند که عبارتند از: قداست شهید، حق شهید، بدن شهید، نشاط شهید، منطق شهید، خون شهید، حماسه شهید، شفاعت شهید، گریه بر شهید و...