در این مطلب به معرفی کتاب پانزده گفتار ، اثر  دانشمند و متفکر شهید مرتضی مطهری (ره) می پردازیم :

پانزده گفتار

   این کتاب مجموعه ای مشتمل بر پانزده سخنرانی در زمان ها و مکان های مختلف، و از سنخ کتاب های ده گفتار و بیست گفتار که در زمان حیات آن متفکر شهید منتشر شده اند می باشد. مطالب این کتاب بسیار متنوع و جالب توجه و مورد نیاز امروز ماست و همچون سایر آثار استاد از اتقان و استقامت رأی و ابتنا بر کتاب و سنت برخوردار است. گرچه تاریخ بعضی از آن ها به بیش از چهل سال قبل باز می گردد اما نوع موضوع و نحوه بیان به گونه ای است که گویی همین امروز و برای جامعه امروز ما بیان شده است؛ و این خاصیت تمام آثار آن بزرگمرد است به طوری که می توان گفت در اکثر قریب به اتفاق این آثار کهنگی راه ندارد و همیشه زنده و مورد نیاز است. برخی از اهمّ موضوعات طرح شده در این کتاب عبارتند از: مسئله نفاق، روابط بین الملل اسلامی، لزوم تعظیم شعائر اسلامی، نهضت آزادی بخش اسلام، اسلام و نیازهای جهان امروز.


گفتارهای کتاب به شرح زیر است : 


۱- اسلام ونیازهای جهان امروز

۲- قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید

۳- غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می کرد

۴- نهضت آزادی بخش اسلام ۱

۵- نهضت آزادی بخش اسلام۲

۶- مسئله نفاق

۷- دفاع از سیزده

۸- لزوم تعظیم شعائر اسلامی۱

۹- لزوم تعظیم شعائر اسلامی۲

۱۰- جستجوی حقیقت
۱۱- روابط بین الملل اسلامی
۱۲- نجات و آزادی بشر
۱۳- نقش دین در تحولات تاریخی
۱۴- نقش حادثه کربلا در تحول تاریخ اسلامی۱
۱۵- نقش حادثه کربلا در تحول تاریخ اسلامی۲