در این مطلب به معرفی مجموعه کتب آشنایی با قرآن، اثر دانشمند و متفکر علامه شهید مرتضی مطهری می پردازیم :

آشنایی با قرآن ج12

   مجموعه آشنایی با قرآن سلسله مباحث تفسیری استاد شهید در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که عمدتاً در بین سالهای ۱۳۵۰تا ۱۳۵۷شمسی انجام شده است. جلد اول این مجموعه مقدمه و پیش درآمدی بر این سلسله مباحث محسوب می شود که در آن به مسائلی همچون زبان قرآن، مخاطبهای قرآن، عقل از دیدگاه قرآن و ...پرداخته شده است، در مجلدات بعدی تفسیر آیاتی از برخی سور قرآن از جمله حمد، بقره، انفال، توبه، نور و تقریباً جزء سی ام انجام شده است.

   ویژگی ممتاز این مباحث، توجه به مسائل و موضوعات فکری و اجتماعی روز در حین تفسیر آیات قرآنی است که موجب تازگی و زنده بودن این مباحث گردیده است. ویژگی دیگر بیان روشن و روان آن است. تا کنون تمام ۱۴ جلد این مجموعه به چاپ رسیده است.
روش استاد در این کتاب، آمیزه ای از تاریخ، استفاده های فلسفی و شرح لغات و مفاهیم و گاه نیز استشهاد به آیات قرآن در ذیل عناوینی چون «آیات مؤید» است.
بازمانده میراث فکری کسی که «در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود» ، چنان که استادش امام خمینی(ره) به مناسبت فقدان او گفته است «بی استثنا آموزنده و روان بخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشأت می گرفت، برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست... خدایش رحمت کند و در جوار خدمتگزاران بزرگ اسلام جایگزین فرماید»